minigraversverhuur.be © 2008-2019 • Gebruikersvoorwaarden • Webdesign: Benni

 

 

Steegstraat,43

2490 Balen

       0496 60 01 69

info@minigraversverhuur.be

 

 

Openingsuren:

 

Ma tot Vrij: 08:00 tot 19:00

Zaterdag: 08:00 tot 17:00

Zon- en feestdagen gesloten

 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden website C.M.V.

 

Algemeen.

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. C.M.V. kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van C.M.V.. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

 

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C.M.V. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

 

U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

 

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

 

Als C.M.V. u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u C.M.V. tegen aanspraken van derden.

 

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door C.M.V.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van C.M.V.-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van C.M.V.-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van C.M.V.

 

Links naar websites beheerd door derden.

De C.M.V.-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. C.M.V.controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat C.M.V. en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat C.M.V. de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

Aansprakelijkheid van C.M.V.

De informatie op C.M.V.-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. C.M.V. streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan C.M.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Prijssetting op deze website.

Al de vermelde gegevens kunnen ten alle tijden door C.M.V. worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwdt.

 

 

 

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die C.M.V. verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van C.M.V., die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

 

C.M.V. geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat C.M.V.persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

 

Doel van verwerking.

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: C.M.V. verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij registratie om diensten te ontvangen (nieuwsbrieven, specifieke informatie...) C.M.V. verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van C.M.V. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan C.M.V. In de informatiemails die C.M.V. u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

 

Toelating voor verwerking.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u C.M.V. uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als C.M.V.uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de gegevens die C.M.V. over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van C.M.V. verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot C.M.V.

 

Gebruik van Cookies.

Soms zal C.M.V.-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.